ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་ཐུགས་དགོངས།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་ཐུགས་དགོངས།

࿑པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོར་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་དང་པོ་ཁོ་བོ་དཔེ་ཆ་མང་པོ་ཟིན་པ་ཅིག་ཡོད་དེ། ད་ཚིག་རེ་རེལའང་དཀའ་ལས་ཆེ་བར་འདུག དོན་ལ་འཆི་བ་ཁོ་འོང་བར་འདུག ཤི་ནས་གར་འགྲོ་ནི་ཆ་མེད་གསུང་། དེ་ལ་པཎ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ཕྱི་མ་ལ་སྔར་བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྱོན་བཞེད་ཡོད་ནའང་། ཕྱིས་དགའ་ལྡན་དུ་འབྱོན་བཞེད་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་མི་ཀུན་གླེང་བར་འདུག་ལགས་ཞུས་པས་རྗེའི་ཞལ་ནས། ཁོ་བོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་པ་ཕུར་ཚུགས་པ་མེད། རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐུ་བཞེངས་པ་འདི་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་གྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བསམས་ཏེ་བྱས་ཤིང་། བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་ན་གདུལ་བྱ་ཡང་དག་པ་འབའ་ཞིག་ཡོད། དེ་བས་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་གདུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རེ་ཞིག་ལ་མ་དག་པའི་ཞིང་འདིར་ཀ་སྡོད་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་རྒྱ་ཆེ་ལ་གནད་ཆེ་བ་མང་པོ་གསུངས།།

 

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།