བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ཀ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མ།

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ཀ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མ།

༄༅། །ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྤེལ་བ་བཞུགས།

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ།

ཀ་ལ་པིངྐའི་དབྱངས་ལྟར་སྙན་གསུང་གིས། །

ཁ་ན་མ་ཐོའི་ཚོགས་འཇོམས་ཐར་པའི་གླིང༌། །

ག་ལ་བ་དེར་གདུལ་བྱ་འདྲེན་མཛད་ཅིང༌། །

ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་སྤངས་དེ་ལ་འདུད། །

ཅ་ཅོ་རྩོད་དང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཀུན། །

ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་རྣམ་པར་སྤང་བྱ་ཞིང༌། །

ཇ་སོགས་ཀུན་ལའང་མ་ཆགས་ཟླ་བ་ནི། །

ཉ་བ་ལྟ་བུར་ཞི་ཞིང་དེས་པ་བྱ། །

 

 

ཏ་ལའི་སྡོང་པོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་ལྟར། །

ཐ་དད་ཡོན་ཏན་ལོ་འདབ་དུ་མས་ཕྱུག །

ད་ལྟར་གནས་དང་མ་འོངས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

ན་སོགས་གདུང་སྐྱོབ་བསིལ་གྲིབ་ལྡན་པར་བྱ། །

པ་ལ་ཤ་ཡི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ་ལྟར། །

ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱས་ཏེ། །

བ་མཆོག་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བུམ་བཟང་བཞིན། །

མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་བསྐང་བར་བྱ། །

ཙ་ཀོར་ཀུ་མུད་ཀྱིས་ཚིམ་པད་མོའི་ཚལ། །

ཚ་ཟེར་གྱིས་རྒྱས་བྱེད་ལྟར་བློ་གསལ་སྐྱོངས། །

ཛ་མན་ཨ་ནེའི་བུ་ཡིས་རྒྱལ་ངན་ལྟར། །

ཝ་སྐྱེས་ལྟ་བུའི་ཕས་རྒོལ་གཞོམ་པར་བྱ། །

ཞ་ལོང་ལ་སོགས་འགྲོ་བ་དམན་པ་ལའང༌། །

ཟ་མ་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་ཅི་འབྱོར་སྦྱིན། །

འ་ཡིག་ལྟ་བུར་ཉི་འོག་མ་གྲགས་ཀྱང༌། །

ཡ་མཚན་ཆེ་བ་ལྟར་སྒྲོགས་གངས་རི་ཡི། །

ར་བས་བསྐོར་བའི་གནས་འདི་མི་དགེའི་བཤེས། །

ལ་ལས་སྦྱར་བའི་ལུགས་ངན་སྤང་བར་བྱ། །

 

ཤ་ཁྲག་མི་གཙང་རང་ལུས་མ་ཆགས་ཤིང༌། །

ས་ཆེན་ལྟ་བུར་གཞན་གྱི་རྟེན་བྱས་པས། །

ཧ་ཅང་ཕོངས་པའི་སྐྱེ་དགུ་བདེ་ཐོབ་ནས། །

ཨ་ལ་ལ་ཞེས་གད་མོའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤོག །

 

དེ་ལྟར་ཡི་གེའི་མ་མོ་ལ་སྤེལ་ནས། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པར་སྦྱར་འདི་འགྲོ་བ་ཡི། །

སྒྲོན་མའི་གསུང་གི་ཟེར་གྱིས་བློ་གསལ་བ། །

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་གྱིས་སྦྱར་བ་ཡིན།།  །།

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་(1235-​1280)མཆོག་གིས་མཛད་པའོ།།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།