མ) བོད་ཀྱི་སྐུད་བཟོའི་ལག་རྩལ།

མ) བོད་ཀྱི་སྐུད་བཟོའི་ལག་རྩལ།

རྒྱུན་བུ་དང་རྒྱུས་པ་ལ་སོགས་ཀོ་འཚེམ་ལ་མཁོ་བའི་སྐུད་པ་བལ་སྐུད་དང་སྲིན་སྐུད་སོགས་སྣམ་བུ་དང་དྲས་དྲུབ་བཟོ་འཚེམ་ལ་མཁོ་བའི་སྐུད་པ། སི་ཤན་དང་སྟོང་སྐུད་སོགས་གོས་ཆེན་བཟོ་འཚེམ་ལ་མཁོ་བའི་སྐུད་པ་སྦོམ་ཕྲ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་ལ་ཟེར། པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་དམར་པོ་གསར་བཞེངས་གནང་སྐབས་ཀྱི་ཀོ་འཚེམ་དང༌།

སྣམ་བུ། དྲས་བཅས་འཚེམ་བྱེད་སྐུད་པ་རྣམས་བོད་རིགས་བཟོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོ་མི་ཤེས་པ་མེད་ཀྱང་གོས་ཆེན་འཚེམ་བཟོའི་སྐུད་པ་ཧ་ཅང་དཀོན་པས་གོས་ཆེན་རི་མོ་དང་ཚོན་ཁྲ་མིན་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྣེ་ནས་བཤིག་སྟེ་སྐུད་པ་ཕྲ་སྦོམ་སྣ་ཚོགས་བཟོ་རྒྱུར་སོག་རིགས་ཀྱི་བཟོ་མོ་རྣམས་ལག་རྩལ་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་སྟབས་གོས་སྐུད་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་པ་སོག་རིགས་ཀྱི་བཟོ་མོ་ནམ་ཁེར་སོགས་མི་གྲངས་བརྒྱད་ཡོད་ཚུལ་གསེར་སྡོང་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དཀར་ཆག་ཐར་གླིང་རྒྱ་མཚོར་བགྲོད་པའི་གྲུ་གཟིངས་སུ་གསལ་ལོ།།   །།

 

ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དཀར་ཆག་རྒྱས་པ་བོད་ཡུལ་རྒྱན་གཅིག་ལས་བཏུས།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།