ཞིབ་མོར་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

ཞིབ་མོར་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ།བཻ་ད་ཏཾརྫ་སརྨ་ཏྲ་ནཱ་མ།། །བོད་སྐད་དུ་ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། །
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།རྟོག་གེ་ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས། །
གང་ཞིག་རྩོད་པར་མངོན་འདོད་པ། །དེ་ཡི་ང་རྒྱལ་སྤང་པའི་ཕྱིར།།ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཤད་པར་བྱ། །
ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ནི་གཉིས་ཀ་འདྲེས་པ་ཡིན་ནོ། །རང་ལས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །
ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀ་དག་ནི་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།མ་ཡིན་ཏེ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཚད་མ་རྣམས་ནི་མར་མེ་བཞིན།།རང་དང་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ།།ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི་ཚད་མ་མེད་དེ་མར་མེ་ནི་འཕྲད་པའམ་མ་འཕྲད་པའི་མུན་པ་
གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།གཟའི་གནོད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།མ་ཡིན་ཏེ།
དཔེ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།བསྟན་བཅོས་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱོད་པ་པོ་དེ་ཡང་སེང་གེ་ལ་
སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།མར་མེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བ་
མ་ཡིན་ཏེ།།མུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མུན་པ་ཡང་བདག་
ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།།ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་དག་ནི་དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པའོ།།
དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་འགག་པ་མི་འཐད་དོ།།དགག་པ་གྲུབ་ན་ཚད་མ་
དང་གཞལ་བྱ་འང་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན།མ་ཡིན་ཏེ།སྔར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
གལ་ཏེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཁས་བླངས་པ་དང་དུས་
མཉམ་ཁོ་ནར་རྩོད་པ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།མ་གྲུབ་པ་ལ་རྟོག་པ་སྤང་པའི་ཕྱིར་རོ།།
མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏོ།།གང་ལས་ཤེ་ན།ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ན་གཞལ་བྱ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།དེའི་རྐྱེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་བྱ་མ་ཡིན་ནོ།།བློ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ།།གཞལ་བྱ་ཡིན་པར་བརྗོད་པའི་
ཕྱིར་རོ།།དམིགས་པ་དང་མི་དམིགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ།ཡོད་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་མ་
ཡིན་ནོ།།སྔར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར།།དགོས་པ་མེད་དེ།ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།
བྱེ་མ་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།དཔེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེ་ཡང་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དོ།།
མཐའ་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།ཐོག་མ་དང་དབུས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།མེ་ནི་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔེ་
མ་ཡིན་ཏེ།།ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།གཟི་བརྗིད་ཀྱི་དཔེ་ཆུ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།ཆོས་མི་མཐུན་པ་
ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།མ་ཡིན་ཏེ།།
རི་རབ་དང་སྐྲ་བཞིན་ནོ།།ཕལ་ཆེར་ཆོས་མཐུན་པས་མ་ཡིན་ཏེ།སྔར་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ།།
ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་ཐ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མ་གྲུབ་ན་དབུས་དང་མཐའ་མ་གཉིས་
མ་གྲུབ་བོ།།ཡན་ལག་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཚོགས་པ་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ།།
རེ་རེ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཡན་ལག་ཅན་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་རོ།།ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།དུས་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཡན་ལག་
ཅན་མེད་དོ།།འོན་ཏེ་རྩ་བལ་བ་ཛ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།མ་ཡིན་ཏེ།བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་
པས་སོ།།རིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་དགོས་པ་ལྟར།།
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡན་ལག་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།དམ་བཅའ་བ་ལས་གཏན་
ཚིགས་གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ན།།གཏན་ཚིགས་ལ་གཏན་
ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་དང་མཇུག་
བསྡུ་བ་དག་མེད་པ་ཡིན་ནོ།།ལྷག་མ་དག་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ།།
གལ་ཏེ་གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།།ཅི་ཞིག་ཐོབ་ཅེ་ན།དཔེ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དོ།།
གཏན་ཚིག་དོན་མེད་པ་ཉིད་དོ།།བདག་མེད་དེ།།མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།
གཞན་དང་གཞན་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་དོ།།ཡི་གེ་དག་ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།
ཐེ་ཚོམ་བཞིན་དུ་རྟོག་གི་ཡང་ཡིན་ནོ།།རྫས་ཡོད་པ་དང༌།གཅིག་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དག་ནི།
གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ལ་དབབ་པ་མེད་དོ།།
རྩོད་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།བརྗོད་པ་དང་བརྗོད་པར་བྱའི་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
དོན་དམ་པ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།བརྡ་བྱས་པའི་མིང་དག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མར་མཐོང་
བའི་ཕྱིར་རོ།།འཇིག་རྟེན་པའི་མཁས་པ་དག་ཀྱང་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དུ་མར་
སྦྱོར་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར།།རྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་གཅིག་ཉིད་དང༌།
གཞན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་བོ།།བརྗོད་པ་དང་སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་རྒོལ་བ་དག་ཀྱང་དེ་
བཞིན་ནོ།།གཏན་ཚིགས་བྲཀ༢༤ཀཤྲརྒྱ།།ལྟར་སྣང་བ་ནི་མེད་དོ།།ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དང་མི་མཐུན་
པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།མ་འཁྲུལ་བ་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།།མ་ཡིན་ཏེ།དེ་དག་ནི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར་རོ།།ཁྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི།
འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ།།མ་ཡིན་ཏེ།སྔ་མ་དང་ཕྱི་མར་འབྱུང་བས་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།འདས་པ་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན།འདས་པ་ནི་འདས་པར་འགྱུར་བའོ།།
རྗོད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཡང་ཕྱིར་རོ།།
འདས་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ་དུས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཚིག་དོན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་གྱི།དོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།མ་ཡིན་ཏེ།
ལན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།སྐྱེས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་དང༌།གཉིས་ཀ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་ནི་མེད་དེ།།མ་ཡིན་ཏེ།སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གཅིག་དང་གཞན་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།
ཚར་གཅད་པའི་གནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ།།ཚར་གཅད་པའི་གནས་ལ་ནི།
ཚར་གཅད་པ་མེད་པ་དེ་བཅིངས་པ་བཞིན་ནོ།།གཉིས་ཀ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
དེ་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་དུ་ཟད་དོ།།དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།མངོན་པར་བརྗོད་པ་ནི་
མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།།།
ཁ་ཆེའི་པསྒསྤྲ་ཏ་ཨ་ན་རྨ་དང༌།ལོ་ཾ་བ་དགེ་སློང་གྲགས་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ།།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།