ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་སྔོན་གྱི་བོད་ཡིག་གསར་རྙེད་བྱུང་འདུག

ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་སྔོན་གྱི་བོད་ཡིག་གསར་རྙེད་བྱུང་འདུག

གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་ཐོག་གི་བོད་ཡིག་དང་རི་མོ།

གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་ཐོག་གི་བོད་ཡིག

 

ཉེ་ཆར། ལོ་ངོ་བཞི་སྟོང་སྔོན་དུ་བོད་ཡིག་ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་དང་བདེན་དཔང་རྙེད་འདུག དེ་ཡང་འབུམ་རམ་པ་ལིའུ་ཧན་ཀིན་སོགས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ལྟར་ན། གནའ་རྫས་འདི་དག་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུ་ཡི་ས་མཚམས་ནས་ཐོན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ 2100 ནས་ 1700 ཡི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་བར་མི་ལོ་ 4000 ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། གནའ་རྫས་འདི་དག་གི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་ནི་མིག་སྔར་གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་སྔ་ཤོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་འདུག

གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་གནའ་རྫས་ཀྱི་ཐོག་གི་བོད་ཡིག

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།