སྔར་བོད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་སྒེར་པའི་ལས་རྟགས།

སྔར་བོད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་སྒེར་པའི་ལས་རྟགས།

སྔ་མོ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་བཀའ་གཙོས་ལས་ཚན་རིམ་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཐམ་ཁ་དང་ལས་ཤོག་ཡོད་ལ། བླ་བྲང་ཁག་དང་། གཞུང་ཞབས་སྒེར་པ། ཚོང་རིགས་སོ་སོ་ལའང་སྒེར་ཐམ་དང་སྒེར་གྱི་རུས་མིང་ངམ་ཁྱིམ་མིང་གི་ལས་རྟགས་ལས་ཤོག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་གྱིས་བོད་ས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པ་དང་དེ་རྗེས་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་རྙིང་པ་བཞི་རྩ་གཏོར་ཞེས་པ་དེའི་ནང་དུ་རྩ་ཆེའི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྩ་མེད་བཟོས་ཏེ། ད་ལྟ་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར།

 

ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་དང་ཁང་གི་ལས་རྟགས།

ཚ་རོང་དང་ཁོང་གི་ལས་རྟགས།

ཀ་ཤོད་པ་དང་ཁོང་གི་ལས་རྟགས།

ཡོང་ཁུངས། སྔ་མོའི་བོད་དང་བོད་མི། ཞེས་པའི་ངོ་དེབ་ལས་བཏུས།

 

 

 

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།