མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་བཞི་པའི་ཐོག་གནང་བའི་གསུང་བཤད།

ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང༌།    ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་ཚོས་ཚན་རིག་གི་གནས་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྔ་མོ་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དགོངས་བཞེས་དེ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཐོག་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ད་བར་བགྲོ་གླེང་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཞི་ཙམ་གནང་གྲུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག