སྟོད་ལུང་གི་སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

སྟོད་ལུང་གི་སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ནི་བདེ་ཁང་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བརྩམས་ཤིང་། ཉེ་རབས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་སྟོད་ལུང་གི་གལ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དེབ་འདིའི་གླེང་བརྗོད་ནང་། དེའང་སྟོད་ལུང་ལ་འགྲོ་བ་མི་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་སྔ་ཞིང། ཉེ་ལམ་སྟོད་ལུང་ཆུ་བཟང་གྲོང་ཚོ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༢༦༠༠༠ ནས་ ༡༦༩༠༠༠ བར་དུ་བྱུང་བའི་སྤྲ་མིའི་རྐང་ལག་གི་རྗེས་ཤུལ་རྙེད་པ་དེ་ནི་ད་བར་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་གདོད་མའི་མི་བྱུང་བའི་བདེན་དཔང་རྙིང་ཤོས་དང། འཛམ་གླིང་བྲག་བརྐོས་རི་མོས་མཚོན་པའི་གནའ་མིའི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་རྙིང་ཤོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ད་ཕན་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་འགྲོ་བ་མི་བྱུང་བའི་དཔང་རྟགས་རྙིང་ཤོས་སུ་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་སྟག་ལུང་བྲག་གི་གནའ་ཤུལ་ནས་རྡོ་ཆས་གསར་མའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་ཆས་མང་དག་ཅིག་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་ལས། མ་མཐར་ཡང་ལོ་ངོ་ ༤༠༠༠ གོང་སྟོད་ལུང་དུ་འགྲོ་བ་མི་འཚོ་སྡོད་དང་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་བསྐྱངས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།