Featured on འདུལ་བ།

སྤེལ་ཞིབ་ཕྲ།

༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་འདུལ་བའི་གླེགས་འབུམ་ཆེན་མོ།

༄༅། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་གླེང་གཞི་དང་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། ལུང་སྡེ་བཞི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །     མཛད་པ་པོ། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་མཆོག   དཀར་ཆག ཀ༽ མཆོད་བརྗོད། 1 དང་པོ། སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། ཀ༽ བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 4 ༡༽…