བྱང་བདག་དང་བྱང་ཁང་གསར་གྱི་འབྲེལ་བ།

དང་པོ། བྱང་བདག། འགའ་ཞིག་གིས་གཙང་གཡས་རུ་སྟོད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ངམ་རིང་གི་མིང་གཞན་ལ་བྱང་པ་ཞེས་འབོད་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་སྐབས། བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ལས། གཙང་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཁུལ་འདིར་ལྷོ་བྱང་ཁྲི་སྐོར་གཉིས་བཟོས་པ་ལས་བྱང་གི་ཁྲི་སྐོར་ལ་བྱང་པ་ཞེས་དང་། ཡང་། <<ངམ་རིང་ཆོས་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་>> སོགས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་འགའི་ནང་། བྱང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་རིག་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོ་སླར་བྱོན་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པ། ཤམ་བྷ་ལའི་བསྐལ་བའི་མར་མེ་ཟེར་བ་མཐོང་གྲོལ་མཆོད་རྟེན་(ད་ལྟ་ངམ་རིང་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་དེར་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད།)དང་། ཤམ་བྷ་ལ་ཡི་མཚོ་ཆེན་གཉིས་དང་འདྲ་བ་ངམ་རིང་སྐྱེམས་མཚོ་དང་གླང་མཚོ་གཉིས་ཡིན་པ།
བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་དང་མཐར་ཕྱིན་བྷ་བྷུ་ལགས།

༄། །མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་པ་མཐར་ཕྱིན་བྷ་བུ་ལགས་རིན་པོ་ཆེར། འདི་ག་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཚོང་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཕྱེ་ཀར་མོས་བསྙོམས་ཕྱོགས་བགོད་གནང་བའི་མིང་ཐོ་སྦྱར་ཤོག་ཁག་སྔོན་ཕུལ་ལྟར་གསར་འགྱུར་ཁག་གཉིས་ནང་ཐུགས་འཁུར་ཟབ་བཞེས་ཀྱིས་འགོད་གནང་ལེགས་བྱུང་འདུག་པས། ད་ལམ་གཏོང་མིན་མཚོན་བྱེད་ཞལ་འདེབས་དབྱིན་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཟུར་ཕུལ་རྩིས་བཞཻས་ཡོད་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་ནས། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ལ།