༄༅། །ཐེག་ཆེན་ལ་སློབ་པར་འདོད་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་དགོས།

༄༅། །ཐེག་ཆེན་ལ་སློབ་པར་འདོད་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་དགོས།
༄༅། །ཐེག་ཆེན་ལ་སློབ་པར་འདོད་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་དགོས།
གསུང་མཁན། ཧའོ་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་མཆོག གསུང་གནས། ཧའོ་དགོན་ཐར་ལམ་བཤད་གྲྭ། གསུང་དུས། ༢༠༢༡  ༡༢  ༢༤
གཞན་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེའང་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྒུག་ནས་སྡོད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། ད་ལྟ་ལམ་ལ་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་ནས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་བྱས་པས་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ལ། སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་གཞན་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སེམས་ཀྱང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དུ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ་བཏང་བའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་རྐྱང་བྱས་ན། དེ་ལ་དགའ་སྣང་དང་སྤྲོ་སྣང་དམིགས་བསལ་ཞིག་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་རྐྱང་རྐྱང་བསམ་ནས་ལས་ཀ་གཅིག་བྱས་གཉིས་བྱས་ན། དེའི་དབང་གིས་སེམས་སྦུག་དེ་ཇེ་བས་ཇེ་དོག་ཏུ་སོང་ནས། མཐའ་མར་སྨྱོ་ནད་ཕོག་སྟེ་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་རེད། རང་ཞེས་པ་དེར་འཛིན་པ་ཆེ་དྲགས་ན་དེས་རང་སེམས་ཚུར་ཚུར་གཅུར་ནས། དུས་གང་ཙམ་ཞིག་ན་དཔེར་ན་སྲིན་འབུའི་ཁ་ཆུས་སྲིན་འབུ་རང་ཉིད་བཅིངས་ནས་མཐར་འཆི་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་གྱི་སྟེང་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དུ་རང་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་རྩལ་དུ་བཏོན་ཞིང་སྐད་ཆ་དེ་ལྟར་བཤད་དྲགས་པའི་དབང་གིས། རང་དོན་བྱུང་ན་འགྲིག་པ་དང་རང་དོན་མ་བྱུང་ན་སུ་ལའང་བརྩི་དགོས་དོན་མེད་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་དང་། བརྩི་འཇོག་བྱེད་འདོད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ལས་ཀ་བྱས་བྱས་པའི་མཐའ་མར་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྒོར་མོ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་རང་ཤི་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་རང་ཉིད་རང་གིས་གཅུར་དྲག་པའི་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་རང་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ལའང་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པའི་དབང་གིས་ལན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་དག་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་གདམས་ངག་གཅིག་པུ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་ཀ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཡང་རང་ལ་ཕན་པ་སྣ་གཅིག་ཐོགས་རྒྱུ་མེད་པར་རང་གིས་ཕར་རྐྱང་རྐྱང་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་གཏོང་རྐྱང་བྱས་ན། དེའི་དབང་གིས་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མཁན་དག་གི་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་གུ་ཡངས་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནི་ནམ་ཡང་བདེ་སྐྱིད་རེད།
དེ་ཡང་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལམ་ལ་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་ན་རང་ཉིད་ལ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཐའ་མར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ན་ནི་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། གཞན་དོན་ལ་འབད་བརྩོན་བསྟེན་མི་དགོས་པར་གོམས་པའི་དབང་གིས་ངང་གི་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མདོ་སྡུད་པ་ལས་ཀྱང་། ཐེག་པ་འདི་ནི་མཁའ་འདྲ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཏེ། །དགའ་སྐྱིད་བདེ་བ་མངོན་པར་ཐོབ་བྱེད་ཐེག་པའི་མཆོག །དེ་གང་བཞོན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ཟློ། །རྒྱུ་དེས་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཞེས་རབ་བརྗོད་དོ། །ཞེས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་མཐའ་བཙལ་ཡང་རྙེད་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། ལྟ་བ་དང་སྒོམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་ཡང་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྐབས་སུ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཐོབ་ནས། གནས་སྐབས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་དམ་པ་ཤ་སྟག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཞིང་། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་རང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་དང་འབྲེལ་པ་ཐོགས་ཚད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཁོད་ཐུབ་པའི་ཐེག་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་དེ་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་ཐེག་པ་དེ་ལ་བཞོན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གཏན་འཁེལ་ཉིད་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ལམ་དུ་སོང་ན། དགྲ་བཅོམ་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནའང་ད་དུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དངོས་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་ཕྱིར་ན་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ལམ་བུ་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་མདོ་སྡུད་པའི་ནང་ནས་གསུངས་པ་རེད།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།