གུ་རུའི་མཚམས་ཕུག་བྱིན་ཆེན་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་།

གུ་རུའི་མཚམས་ཕུག་བྱིན་ཆེན་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་།
༄༅། །གུ་རུའི་མཚམས་ཕུག་བྱིན་ཆེན་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་།
མཚན་རྒྱས་པར་སྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཞེས་ཞུ། ཚར་གསེབ་རི་ཁྲོད་ནས་མུ་མཐུད་གྱེན་དུ་རྐང་ཐང་མར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་སོང་ན་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་དུ་སླེབས། སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ནི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྫོང་སྐུ་འབུམ་གྱི་ཡང་རྫོང་པད་མ་རྩེ་ནས་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཅན་དེར་གཟིགས་པས་ཡང་གཅིག་བལྟས་པས་ཡང་རྫོང་མཐོང་གསུང་ནས་སྒྲགས་ཡང་རྫོང་གི་གནས་སྒོ་ཕྱེས།
གནས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གཡང་གཟར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཐོག་མར་བྲག་ཕུག་གི་སྒོར་མ་སླེབས་གོང་སྤྱི་ཁྲེ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱི་སྐས་འཛེག་དུམ་བུ་སོ་བདུན་ཅན་ཞིག་འཛེགས་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཁ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་བྲེང་པ་བྱིས་པའི་ལག་ངར་ཙམ་ཞིག་དཔྱང་ནས་ཡོད་པ་དེར་འཁྱུད་ནས་ནུད་སྐབས་ཐོག་མར་གུ་ཐོག་པ་སྲིན་བུའི་སྒོ་སྲུང་དུ་འབྱོར་བས་དེར་དབུགས་ཀྱང་གཏོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད། འོན་ཀྱང་གཡང་གཟར་ཅན་གྱི་སྐས་འཛེགས་དེ་ལྟ་བུ་ནས་ལྷུང་བ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མྱོང་མེད་པ་ནི་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་གནང་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཐོག་སོ་གཉིས་ཙམ་མར་བབས་དགོས་པས་དེར་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ན་ལེནྜ་ནས་དྲངས་གནང་བའི་ཙན་དན་དཀར་དམར་གྱི་སྐས་འཛེགས་དུམ་བུ་ཉེར་གཅིག་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་བབས་རྗེས་སླར་ཡང་དུམ་བུ་བདུན་ཅན་གྱི་སྐས་ཤིག་འཛེགས་ན་གཞི་ནས་གུ་རུས་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཕུག་ཏུ་སླེབས། སྒྲུབ་ཕུག་དེའི་སྒོ་འགྲམ་དུ་གླང་ཆེན་ས་ལ་རབ་བརྟན་གྱི་རང་བྱོན་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་རྡོ་ྲནར་མོ་ཐུར་དུ་འཕྱངས་པ་དག་བརྡུངས་ན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་མཁར་རྔ། གུ་རུའི་མཚམས་རྡོ། ཆོས་ཀྱི་གྷན་ངྷི། ལྷ་ཚངས་པའི་གྷན་ངྷི་སོགས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་སྒྲ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སྒྲོག དེ་ནས་མར་བབས་ན་མཁའ་འགྲོའི་བྲོ་རར་སླེབས་ཤིང་དེར་གླུ་གར་སོགས་ལ་རོལ་དགོས་གསུངས། བྲག་ཕུག་གི་མཐིལ་དུ་འདུ་ཁང་ཡོད་ཅིང་སྔོན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་དགེ་འདུན་བརྒྱད་གྲྭ་ཞིག་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་དགོས། འདུ་ཁང་ནང་རྟེན་གཙོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་བརྙན། སྐུ་སྟོད་བྱེ་མ་ཨ་ཁྲུང་དང་། སྐུ་སྨད་ཕུག་དེའི་ཟི་ལིང་ཕུག་ནས་འཁྲུངས་པའི་རྡོ་ནག་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་དང་། གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་བཟོ་འཛམ་ནག་གི་སྐུ་བརྙན་སོགས་རྟེན་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།
གཞན་ནས་དྲངས།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།