གྲ་ཕྱི་གཙང་འགྲམ་གྱི་རྡོ་རིང་།

གྲ་ཕྱི་གཙང་འགྲམ་གྱི་རྡོ་རིང་།

རྡོ་རིང་བཞེངས་ཡུལ། བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁ་གཏད་གྲ་ཕྱི་གཙང་འགྲམ།

རྡོ་རིང་བཞེངས་དུས། བོད་སིལ་བུར་ཐོར་བའི་དུས་སྟོད།

 

རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ།
བདག་རོག་བཅུ། །
ན་ལ་བཟོས་རྐོན། །
མཆོག་མྱི་ནུབ། །
པའི་རྟེན་དུ་ཤཪ། །
ནུབ་གཉིས་སུ་ག། །
xལྟ་

 

 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༣ ཙམ་ལ་བླངས་པའི་རྡོ་རིང་གི་པར།

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།