བརྟག་པ་ཆུ་ཡི་མདོ་བཞུགས་སོ།

བརྟག་པ་ཆུ་ཡི་མདོ་བཞུགས་སོ།

nyingtiདེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཀྱེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡིད་ལས་སྐྱེས། །མཐོང་བ་མེ་ལོང་ཆུ་ལ་ངོས་བཟུང་བ། །སྔོན་འགྲོ་བལྟ་དུས་སྣོད་དང་གྱུར་ཚུལ་དང་། །ཐ་མལ་ནད་ཆུ་འཆི་ཆུ་གདོན་ཆུ་སྟེ། །ས་བཅད་རྣམ་བརྒྱད་ཆུ་བརྟག་མདོར་བསྟན་ཡིན། །དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་བལྟ་བའི་ནུབ་མོ་ནས། །ཇ་དང་དར་བ་ཆང་དང་སིངས་པོ་སོགས། །ཆུ་མདོག་འགྱུར་ཕྱིར་ཧ་ཅང་མང་བ་སྤང་། །སྐོམ་པར་མི་སྡོད་ཉལ་པོ་གཉིད་ཆག་དང་། །འགྲོ་འདུག་སེམས་ལས་ཆུ་འཁྲུགས་སྤང་བར་བྱ། །ནམ་ཕྱེད་ཕན་ཆད་ཟས་ཀྱི་ཆུ་ཕོ་ལ། །ནམ་སྨད་ནད་ཆུ་བསགས་ཏེ་བལྟ་བར་བྱ། །བལྟ་དུས་མདོག་རླངས་ཀུ་ཡ་བརྟག་པའི་ཕྱིར། །ཞོགས་པ་སྣོད་ལ་ཉི་མདངས་བྱུང་དུས་བརྟག །སྣོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆུ་མདོག་མི་འགྱུར་བའི། །དཀར་ཡོལ་འཁར་གཞོང་ལྕགས་དཀར་སྣོད་དུ་བརྟག །རྫ་ཟངས་ར་གན་དམར་ཡོལ་མདོག་འགྱུར་སྤང་། །འོན་ཀྱང་འཇག་སོག་དཀར་པོས་བརྟག་ཏུ་རུང་། །གྱུར་ཚུལ་ཟས་སྐོམ་ཕོ་བར་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ། །སྙིགས་མ་རྒྱུ་མའི་ནང་ཚུད་སྐ་སླ་ཕྱེ། །སླ་བ་རྒྱུ་གྲོག་རྩ་ནས་ལྒང་པར་འདྲིལ། །དྭངས་མ་མཆིན་པའི་གནས་བརྒྱུད་ཁྲག་ཏུ་འགྱུར། །ཁྲག་གི་སྙིགས་མ་མཁྲིས་པའི་གནས་སུ་གསོག །མཁྲིས་པའི་དྭངས་མ་ལུས་ཀྱི་ཆུ་སེར་འགྱུར། །མཁྲིས་པའི་སྙིགས་མ་ཆུ་ཡི་ཀུ་ཡར་འགྱུར། །རྩ་མིག་འགྲིམས་ནས་ལྒང་པའི་ནང་དུ་གསོག །དེ་ཕྱིར་ཆུ་ཡི་ཁ་དོག་ཟས་ཀྱིས་སྒྱུར། །ཀུ་ཡ་ཁྲག་མཁྲིས་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །ལུས་ལ་ཚ་གྲང་གང་ཡིན་ཆུ་ལ་གསལ། །དཔེར་ན་ཚོང་པས་ཚོང་དུས་གཏམ་བརྗོད་བཞིན། །ཐ་མལ་ནད་མེད་གནས་པའི་ཆུ་བསྟན་པ། །ཁ་དོག་འབྲི་མར་བཞུས་འདྲ་སྦྲེ་དྲི་མནམ། །རླངས་པ་ཆེ་ཆུང་ཡུན་རན་མེ་ཏོག་སྙོམས། །ཀུ་ཡ་སྙོམས་ཁྱབ་སྤྲིས་མ་ཀོ་ཆུ་ཙམ། །རླངས་ཡལ་དུས་ན་མཐའ་ནས་སྒོར་མོར་ལྡོག །ལོག་རྗེས་དཀར་སེར་དྭངས་པ་ནད་མེད་ཡིན། །དེ་བཟློག་ནད་ཆུ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས། །སྤྱི་ལ་བརྟག་པའི་དུས་གསུམ་བརྟག་ཚུལ་དགུ། །དུས་གསུམ་ཚན་དེ་ངད་ཡལ་གྲང་བ་གསུམ། །ཚན་དེའི་དུས་སུ་མདོག་རླངས་དྲི་མེ་ཏོག །ངད་ཡལ་དུས་སུ་ཀུ་ཡ་སྤྲིས་མ་བརྟག །གྲང་ནས་ལྡོག་དུས་ལྡོག་ཚུལ་ལོག་རྗེས་བརྟག །དང་པོ་ཚ་བ་དུས་ཀྱི་ཁ་དོག་ནི། །ལུ་མའི་ཆུ་ལྟར་སྔོ་ལ་སླ་བ་རླུང་། །སེར་ན་མཁྲིས་པ་དཀར་ན་བད་ཀན་ནད། །དམར་ན་ཁྲག་ནད་རྒྱ་ཤལ་ཆུ་སེར་ཡིན། །སྨུག་ལ་དུགས་ན་བད་ཀན་སྨུག་པོར་བརྟག །ཆུ་མདོག་འདྲེས་ན་ལྡན་དང་འདུས་པའི་ནད། །མར་ནག་འདྲ་ན་རིམས་དང་མཁྲིས་པ་རྒྱས། །དམར་སེར་སྐ་དུགས་འགྲམས་སམ་འཁྲུགས་ཆུ་ཡིན། །ཆུ་མདོག་ནག་གམ་འཇའ་ཚོན་འདྲ་བ་དུག །རླངས་པ་ཆེ་ན་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ཆུ། །ཆུང་ལ་ཡུན་རིང་ཚ་བ་གབ་བམ་རྙིངས། །རླངས་ཆུང་ཡུན་ཐུང་བད་རླུང་རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་ཚ་གྲང་འདྲེས་པར་བརྟག །དྲི་མ་དུགས་ལ་དཀུ་ན་ཚ་བ་ཆེ། །དྲི་མ་མེད་དམ་ཆུང་ན་གྲང་བ་ཡིན། །ཟས་ཀྱི་དྲི་མནམ་གང་མནམ་དེ་མ་ཞུ། །ལྦུ་བ་སྔོ་ལ་ཆེ་བ་རླུང་ཡིན་ཏེ། །ཕྲེ་སེར་སངས་པ་སྐྱེན་ན་མཁྲིས་པ་ཡིན། །ལྦུ་བ་མཆིལ་མ་འདྲ་ན་བད་ཀན་ནད། །དམར་ན་ཁྲག་ནད་འཇའ་ཚོན་འདྲ་ན་དུག །ཕུག་རོན་ཁྲ་ཡིས་གཏོར་འདྲ་བྱེར་བའི་ནད། །ཀུ་ཡ་སྤུ་དང་འདྲ་ན་རླུང་གི་ནད། །བལ་འདབ་ཆུ་སྐྱུར་འདྲ་བ་ཁྲག་མཁྲིས་ཡིན། །སྤུ་རྩེ་འདྲ་བ་བད་ཀན་གྲང་བའི་ནད། །སྤྲིན་འདྲ་གློ་ནད་རྣག་འདྲ་དེ་ཉིད་ཡོད། །བྱེ་མ་འདྲ་ན་མཁལ་ནད་ཡོད་པ་ཡིན། །སྟེང་འོག་བར་གནས་ནད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བརྟག །ཀུ་ཡ་ཞོ་ཤི་འདྲ་བས་ཆུ་སྟེང་ཁྱབ། །རླུང་གིས་ལུས་ཟུངས་ཚ་གྲང་དཀྲུགས་པ་ཡིན། །མཐུག་དང་སྲབ་ལས་ཚ་གྲང་ཤེས་པར་བྱ། །ཁ་དོག་ཆུ་མདོག་གང་བྱུང་དེ་ལྟར་རོ། །སྤྲིས་མ་སྲབ་ན་གྲང་བ་མཐུག་ན་ཚ། །བླངས་བཞག་བཏུབ་ན་ཞག་རྒོད་ཅེས་བྱ་སྟེ། །མེར་བསྲེགས་གསུར་དྲི་བྱུང་ན་བཅོས་མི་དགོས། །སྤྲིས་མ་དུམ་བུར་ཆད་ན་སྐྲན་ནད་ཡིན། །སྤྲིས་མའི་གཟུགས་ལས་གདོན་ངོས་བཟུང་བར་བྱ། །ལྡོག་དུས་རླངས་མ་ཡལ་བར་ལྡོག་པ་ཚ། །ཡལ་རྗེས་གྲང་ནས་ལྡོག་པ་གྲང་བ་ཡིན། །རླངས་ཡལ་ལྡོག་པ་དུས་མཚུངས་ཚ་གྲང་སྙོམས། །ལྡོག་ཚུལ་ཆུ་ལ་སྲབ་མཐུག་མེད་པ་ལ། །གང་སྲབ་མཐའ་ནས་ལྡོག་པ་གྲང་བ་ཡིན། །གཏིང་ནས་ལོངས་པོར་ལྡོག་པ་ཚ་བ་གསར། །མཐའ་ནས་ཤར་ཤར་ལྡོག་པ་རྙིངས་ཚད་ཡིན། །སྣ་ལ་ཀུན་ཡ་ལྡོག་ན་ཚ་གྲང་འཐབ། །ཚ་བ་བྱེར་དང་གྲང་བ་འབྱམས་པ་དང་། །གདོན་ཤས་ཆེ་བའི་ཆུ་གསུམ་ལྡོག་མི་འགྱུར། །ལོག་རྗེས་ཁ་དོག་ནད་གཞིའི་ཆུ་མདོག་བལྟ། །སྐ་ན་ཚ་བ་སླ་ན་གྲང་བ་ཡིན། །བྱེ་བྲག་མདོར་བསྡུས་ཚ་ཆུ་གྲང་ཆུ་གཉིས། །ཚ་བའི་ཆུ་ནི་ཁ་དོག་དམར་རམ་སེར། །སྐ་ལ་དྲི་དུགས་རླངས་པ་ཆེ་ཡུན་རིང་། །ལྦུ་བ་ཕྲ་སེར་སངས་སྐྱེན་སྤྲིས་མ་མཐུག །ཀུ་ཡ་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་དུ་ལིང་གིས་འདྲིལ། །དྲོད་རླངས་མ་ཡལ་བ་ལ་ཚ་ལོག་བྱེད། །ལོག་རྗེས་སྨུག་ལ་གར་བ་ཚ་ཆུ་ཡིན། །གྲང་ཆུ་ཁ་དོག་དཀར་རམ་སྔོ་ལ་སླ། །རླངས་དང་དྲི་མ་ཆུང་ལ་ལྦུ་བ་ཆེ། །སྤྲིས་དང་ཀུ་ཡ་སྲབ་ཅིང་གྲང་རྗེས་ལྡོག །ལོག་རྗེས་སྔོ་ལ་སླ་བ་གྲང་ཆུ་ཡིན། །ཁ་དོག་དཀར་སྔོ་ཀུ་ཡ་མཐུག་པའི་ཆུ། །ལྟར་སྣང་གྲང་ཡང་གཏིང་ན་ཚད་པ་ཡོད། །དམར་སེར་དྲི་ཆུང་ཀུ་ཡ་མེད་པ་ནི། །ལྟར་སྣང་ཚ་ཡང་ངོ་བོ་གྲང་བ་ཡིན། །ཚ་ཆུ་ལྡོག་བུལ་གྲང་ཆུ་ལྡོག་པ་སྐྱེན། །ཚ་བ་གབ་པའི་ནད་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཚ་ཆུ་མེ་ཏོག་མེད་ན་ཁོང་ཤོར་བྱིང་། །གྲང་ཆུ་མེ་ཏོག་མེད་ན་གྲང་བ་འབྱམས། །ཚ་ཆུ་སྤྲིས་མ་མཐུག་ན་ལུས་ཟུངས་ཞུ། །དེ་བཞིན་གྲང་ཆུ་མར་མ་ཞུ་བར་ངེས། །ལར་ན་སྟོངས་ཆད་ཁྲག་ཚད་དམར་པོར་འཁྲུལ། །བད་ཀན་སྨུག་པོ་ཆུ་སེར་སྨུག་པོར་འཁྲུལ། །མཁལ་མ་མཆིན་པ་མཆེར་གསུམ་དམར་པོར་འཁྲུལ། །གབ་ཚད་བད་རླུང་གྲང་བ་སྔོན་པོར་འཁྲུལ། །དེ་དག་མ་འཁྲུལ་ནད་ངོས་སོ་སོར་བཟུང་། །འཆི་བའི་ཆུ་ནི་ཁྲག་འདྲ་ཀོ་རུལ་མནམ། །བཅོས་ཀྱང་སྐྱེད་མེད་ཚ་བའི་འཆི་ཆུ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཀུ་ཡ་སངས་ནས་མི་ལྡོག་འཆི། །སྔོ་ཞིང་དྲི་རླངས་བྲོ་བ་མེད་པ་ལ། །བཅོས་ཀྱང་མི་འགྱུར་གྲང་བའི་འཆི་ཆུ་ཡིན། །ཚོགས་པ་ཆད་འདྲ་རླུང་གི་ནད་ཀྱིས་འཆི། །ཆུ་རྩ་ཆད་འདྲ་མཁྲིས་པའི་ནད་ཀྱིས་འཆི། །མཚལ་ཆད་འདྲ་ན་ཁྲག་གི་ནད་ཀྱིས་མཆི། །འོ་མ་ཤི་འདྲ་བད་ཀན་ནད་ཀྱིས་འཆི། །སྣག་ཚ་ཆད་པ་འདྲ་ན་དུག་གིས་འཆི། །མཁལ་ནད་མེད་པར་ཁོང་ནས་ཆུ་ལོག་ན། །འདུ་བ་ཁོང་རུལ་ཞེས་བྱ་འཆི་བ་ཡིན། །གདོན་ཆུ་གང་བཏང་ངོས་དེ་ཤར་དུ་རྩི། །ཆུ་དེ་སྲིད་པའི་རུས་སྦལ་གན་རྐྱལ་གནས། །མགོ་བོ་ལྷོར་བསྟན་ཐིག་བཞིས་ས་དགུར་བཅད། །གཡས་གསུམ་ལྷ་ས་མི་ས་གདོན་གྱི་ས། །གཡོན་གསུམ་དུར་ས་ཁང་ས་ཞིང་གི་ས། །དབུས་གསུམ་ཕ་མེས་རང་དང་བུ་ཚའི་ས། །ལིང་ཚེ་དགུ་པོའི་ས་དེ་གཟུགས་བརྙན་ནམ། །ལྡོག་སྐྱེན་ལྡོག་སྣ་རིང་དང་མི་ལྡོག་དང་། །ཉ་མིག་སྲུབས་འདྲ་ལྦུ་བ་གང་བྱུང་བ། །ལྷ་སར་བྱུང་ན་བསྟེན་པའི་ལྷ་སྲུང་བཅོས། །མི་སར་བྱུང་ན་གྲེ་ཕོ་གྲེ་མོ་གནོད། །གདོན་སར་བྱུང་ན་སྲིད་པའི་སྤྱི་འདྲེ་གནོད། །ཕ་མེས་སར་བྱུང་ཆགས་འདྲེ་རྦད་འདྲེ་གནོད། །རང་སར་བྱུང་ན་གྲོགས་ཀྱི་འགོས་འདྲེ་གནོད། །བུ་ཚའི་སར་བྱུང་ཞང་ཉེ་མ་སྲུའི་འདྲེ། །ཁང་དུར་ཞིང་སར་བྱུང་ན་དེ་ནས་གནོད། །གཞན་ཡང་ཤར་དུ་བྱུང་ན་རྒྱལ་པོ་གཉེན། །ལྷོ་རུ་བྱུང་ན་བཙན་དང་མ་མོ་གནོད། །ནུབ་དུ་བྱུང་ན་ཀླུ་བདུད་ཀླུ་བཙན་ཏེ། །བྱུང་དུ་བྱུང་ན་མཚོ་སྨན་ཀླུ་སྲིན་གནོད། །ཤར་ལྷོར་བྱུང་ན་རྒྱལ་པོ་བཙན་གྲེ་མོ།།ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བཙན་བདུད་ནག་སྨུག་གནོད། །ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་ཀླུ་བདུད་ཀླུ་སྲིན་གནོན། །བྱང་ཤར་ས་བདག་རིག་འཛིན་བཅོས་པར་བྱ། །འོན་ཀྱང་ལོག་རྗེས་ཉི་མའི་མདངས་ཤར་ཚེ། །འདྲ་བའི་གཟུགས་ལ་གདོན་གྱི་ངོས་བཟུང་བ། །རྨ་བྱའི་མདོངས་འདྲ་ནག་སྨུག་གནོད། །བ་དན་འཕྱར་འདྲ་མགོན་པོ་གནོད། །ལྕགས་སྒྲོག་འདྲ་ན་ལྷ་མོ་གནོད། །མདུང་རྩེ་འདྲ་ན་ཕོ་ལྷ་གནོད། །ར་སྐྱེས་འདྲ་ན་དགྲ་ལྷ་གནོད། །ཤུག་པ་འདྲ་ན་ཡུལ་ལྷ་གནོད། །པདྨ་འདྲ་ན་མ་ལྷ་གནོད། །འོད་ཀོར་འདྲ་ན་རྒྱལ་པོ་གནོད། །ཙིག་ཁུང་ཉི་ཤར་འདྲ་ན་བཙན། །དར་ལྕེ་འདྲ་ན་ཀླུ་བཙན་གནོད། །སྡིག་པ་འདྲ་ན་ཀླུ་བདུད་གནོད། །ཤ་རུ་འདྲ་ན་ཡམ་ཤུད་གནོད། །གལ་ཏེ་འདྲ་ན་ཐེ་བྲང་གནོད། །མེ་ལོང་འདྲ་ན་མཚོ་སྨན་གནོད། །ཏམ་བུ་ར་འདྲ་བདུད་མོ་གནོད། །ཉ་དང་དུང་འདྲ་ས་བདག་གནོད། །ཆུ་སྲིན་སྦྲུལ་འདྲ་ཀླུ་གདོན་གནོད། །ན་བུན་སྤྲིན་འདྲ་མི་གཙང་ལངས། །མདའ་འཕང་འདྲ་ན་གྲེ་ཕོ་མོ། །མིག་མངས་འདྲ་ན་ཞིང་འདྲེ་གནོད། །ཕུར་པ་ཡུངས་ཀར་ཕུར་ཁ་གནོད། །ཐོད་པ་འདྲ་ན་ཀླུ་གཏད་གནོད། །མ་ཧེ་འདྲ་ན་དམ་སྲི་གནོད། །དེ་རྣམས་གནོད་པ་དགུའི་ཕྱོགས་ལས་དཔག །ལྷ་སར་འདྲེ་ངོ་བྱུང་ན་འདྲེ་ལྷར་རྫུ། །འདྲེ་སར་ལྷ་ངོ་ལྷ་ཁྲོས་འདྲེ་རུ་གནོད། །ལྡོག་ཏུ་མི་འདོད་བསྐོར་ཕྱྭ་བཏབ་སྟེ་བལྟ། །དེས་མ་གསལ་ན་གདོན་ངོ་ཡིབ་ཅེས་བྱ། །སྦྱིར་ན་དོན་ནད་རྩ་གསལ་སྣོད་ནད་ཆུ། །འཚོ་འཆིའི་ལ་ཤན་རྩ་ཡིས་འབྱེད་ན་ཡང་། །ཚ་གྲང་ལ་ཤན་ཆུ་ལ་མཐོང་བས་གསལ། །དེ་ཕྱིར་མཁས་པས་ཆུ་ལ་བརྟག་པར་བྱའོ། །གལ་འགག་བཞི་ཡིས་འཁྲུལ་སོ་བསལ་བ་ནི། །མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ཚ་གྲང་གལ་མདོར་ལྟོས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སྐྱེས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་སོ། །ཀྱེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། །ནད་དང་གཉེན་པོ་སྤྲོད་ཕྱིར་གསོ་ཚུལ་དགུ། །འཚོ་མཛད་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོས་བཤད་དུ་གསོལ། །དེ་སྐད་ཞུས་པའི་དོན་ལ་ལན་གསུངས་པ། །ཀྱེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཡིད་ལས་སྐྱེས། །ནད་དང་གཉེན་པོར་སྤྲོད་ཕྱིར་གསོ་ཚུལ་གཅེས། །གཅེས་པའི་དོན་ལ་ཞུས་པ་ལགས་ན་ཡང་།།བཤད་པའི་རྒྱུད་དུ་ལེགས་པར་བསྟན་ནས་ཡོད། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལྟ་རྟོག་འཐེམས་པར་གྱིས། །དེ་མ་ཡིན་ན་མུན་ཁུང་རྫས་སྟོར་འདྲ། །དཔེ་ལ་ལུས་པས་དགོས་དུས་སླེབ་མི་འགྱུར། །རྒྱུད་བཞིའི་ལྟ་རྟོག་འཐེམས་ནས་དོན་ལོངས་ན། །མུན་ཁུང་མཛོད་དུ་ཉི་ཤར་ཇི་བཞིན་གསལ། །གསེར་གཡུའི་སྒྲོམ་བུར་ལག་པ་བཅུག་པ་བཞིན། །རང་ལ་ནམ་དགོས་དུས་ན་སྤྱད་པས་ཆོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་མཐོང་བ་མེ་ལོང་ཆུ་ལ་ངོས་བཟུང་བའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ། །

༼  བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་བཤུས།  ༽

བརྒྱུད་སྐུལ།

མཆན་སྤེལ།